Sosyal Sorumluluk İlkeleri

“Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişim için tüm kurumlar belirli sosyal sorumlulukları taşımak zorundadır. Hem iç hem de dış paydaşlarına karşı etik ve sorumlu davranan Alapala Grubu, faaliyette bulunduğu ortamı korumak ve geliştirmek için üzerine düşen sorumlulukları gururla ve başarıyla taşır.”

Doğal çevreyi korumak,
Müşteri tercihleri doğrultusunda kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak,
Çalışanların temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermek,
Firmayı, hissedarların haklarını koruyacak ve
yatırım getirisi sağlayacak şekilde yönetmek,
Faaliyetlerine dair doğru veriler sağlamak ve
Toplumun refahına katkı sağlayacak eğitim, sağlık ve sanat faaliyetlerini desteklemek. Marka değerini artırmaya yönelik pazarlama faaliyetlerinden ve sosyal eğilimlere hizmet eden projelerden ziyade, sürdürülebilir temel ilkeler olarak belirlenen bu sosyal sorumluluk ilkeleri, Alapala Grubu bünyesinde faaliyet gösteren bütün firmaların kurumsal kararlarına ışık tutar.

Alapala Grubu’nda Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütülür:

İnsan Hakları

Alapala’da, tüm iç ve dış paydaşlarımız için, uluslararası kabul görmüş insan haklarını tanır ve buna göre hareket ederiz.

İnsan Hakları
Sosyal Sorumluluk İlkeleri

Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Koşulları

İş sağlığı ve güvenliği, Alapala Grubu bünyesinde faaliyet gösteren bütün firmalarımızda önceliğimizdir. Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları, çalışma ve yaşam alanlarının temizliği ve yeterli beslenme, önceden belirlenmiş standartlara ve kurallara göre sağlanır.

Fırsat Eşitliği

Alapala’da çalışanlarımız arasında; ırk, din, cinsiyet, renk, yaş, milliyet, toplumsal köken, fiziksel engel veya cinsel tercih nedeniyle herhangi bir ayrım yapmayız. Her çalışana fırsat eşitliği sağlarız. Herkese kendini ifade etme özgürlüğü sağlarız ve karar alma sürecinde, tüm görüş ve bakış açılarını dikkate alırız.

Fırsat Eşitliği
Fırsat Eşitliği

Kendini Geliştirme Hakkı

İşi ve eğitimi ne olursa olsun her çalışan kendini geliştirme ihtiyacı hisseder. Çalışanlarımıza; becerilerini geliştirmeleri ve mesleki alanlarındaki yenilikleri takip edebilmeleri için hizmet içi eğitim veririz.

Çocuk Hakları

Alapala’da çocuk haklarını önemseriz. Çocuk haklarını gözetir, çocuk işçi çalıştırmayız.

Çocuk Hakları
Çocuk Hakları

Çevre

Alapala’da, küresel ısınma tehdidini en aza indirmeyi ve gelecek nesillere özenle korunmuş bir çevre bırakmayı hedefleriz. Dünyadaki kaynakların sınırsız olmadığının bilinciyle hareket ederek, mevzuata uymayı bir zorunluluk olarak değil, gelecek nesillere özenle korunmuş bir çevre bırakabilmek için bir sorumluluk olarak görürüz ve tüm tarafları, çevreyi korumak adına birlikte hareket etmeye ve yanlış uygulamalara son vermeye davet ederiz. Kirliliği veya üretimin neden olduğu kirletici atıkları bertaraf etmeye çalışmak yerine, çevreyi kirletmeyen hammaddeler, yöntemler ve sistemler kullanmayı tercih ederiz.

Adil Çalışma Koşulları

Çalışanlarımızın mutluluğunu, ürün ve hizmet kalitesinin garantisi olarak görürüz. Alapala’da; çalışanlarının maaş, çalışma koşulları ve sosyal fırsatlar konularındaki beklentilerini karşılamayı hedefleriz. Çalışanlarımıza; niteliklerini ve yaptıkları işi dikkate alarak adil ücretlendirme yaparız ve mevzuatta emredilen çalışma ve dinlenme koşullarını sağlarız.

Çocuk Hakları